Uwarunkowania działalności globalnej

Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności globalnej

Prowadzenie działalności w skali globalnej wiąże się z różnorodnymi czynnikami, który wpływają na działanie przedsiębiorstwa, a więc również jego rozwój lub upadek. Uwarunkowania prowadzenia działalności na skalę światową, można podzielić na dwa typy: zewnętrzne, czyli pochodzące spoza firmy, oraz wewnętrzne czyli funkcjonujące w obrębie jednej firmy.

Uwarunkowania makroekonomiczne: koniunktura gospodarcza w skali świata, inflacja, popyt, podaż, dynamika wzrostu gospodarczego, uwarunkowania społeczne i kulturowe, rozwój technologiczny, dostęp do informacji, polityki władz państwowych i organizacji międzynarodowych, obecność globalnej konkurencji .

Uwarunkowania mikroekonomiczne: możliwości finansowe przedsiębiorstwa, zdolność do wdrażania nowych technologii, poziom wiedzy i kreatywności kadry, jakość i unikalność produktów w skali świata, sieci powiązań z innymi firmami, zarządzanie zasobami, sprawność w reagowaniu na zmianę i dostosowywaniu się do nowych sytuacji.