Techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Wybór odpowiednich narzędzi w zarządzaniu ryzykiem może okazać się kluczowy dla sprawnego wykorzystania szans i uniknięcia zagrożeni jakie ze sobą niesie ryzyko. Firmy w tym względzie mają wiele możliwości do wyboru.

Rejestry ryzyka – jest to prowadzony w postaci prostej tabeli rejestr zidentyfikowanych ryzyk, szans, zagrożeń oraz wszelkich informacji dotyczących ryzyka. (zdj.)

Macierz ryzyka – macierz ryzyka to narzędzie, w którym każdemu zidentyfikowanemu i analizowanemu ryzyku przypisane są dwa parametry: prawdopodobieństwo wystąpienia oraz wpływ zdarzenia na działania firmy. Ważna jest w tym przypadku linia tolerancji ryzyka, powyżej której przedsięwzięcie stanie się ryzykowne. Najistotniejsze dla firmy ryzyka będą sytuowały się w prawnym górnym rogu macierzy.

Analiza Pareto – to metoda statystyczna, która zakłada, że 20% przyczyn powoduje 80% skutków. Oznacza to, że przy zastosowaniu tej metody należy tak dobierać ryzyka, aby ich skutki były maksymalne.