Ochrona firmy przed ryzykiem

Ryzyko naturalny czynnik prowadzenia biznesu

Ryzyko stanowi naturalny element związany z prowadzeniem działalności biznesowej. Jest wpisany w prowadzenie biznesu, nie da się go wyeliminować jedna należy dążyć do minimalizacji zagrożeń wynikających z podejmowania ryzykownych działań. Wśród najczęściej występujących zagrożeń należy wymienić przede wszystkim:

 1. cechy osobowości właściciela firmy,

 2. ryzyko związane ze śmiercią właściciela,

 3. upadek istotnych strategicznie partnerów biznesowych,

 4. pojawienie się silnych konkurentów,

 5. nadużycia dokonywane przez pracowników,

 6. nadużycia jakich dopuszcza się firma,

 7. problem z dostępem do źródeł finansowania,

 8. zdarzenia losowe,

 9. wypadki w czasie pracy,

 10. pozwy sądowe,

 11. błędne decyzje inwestycyjne,

 12. niewłaściwe lokowanie zasobów,

 13. przerwy w funkcjonowaniu firmy.

W stosunku do wszystkich wymienionych powyżej zagrożeń można przyjąć działania, które powinny przebiegać dwutorowo, z jednej strony należy dążyć do przeciwdziałania ryzykownym sytuacjom – tego typu działania mogą być podejmowane w odniesieniu do zagrożeń, które związane są z funkcjonowaniem firmy i dają się przewidzieć. Drugim rodzajem ochrony firmy przed ryzykiem jest minimalizacja skutków jego wystąpienia – odnosi się to przede wszystkim do zdarzeń, których nie można przewidzieć. W ochronie firmy przed ryzykiem mówi się o czterech rodzajach instrumentów:

 1. Prewencyjnych, które stanowią sposób zapobiegania ryzyku, wśród nich można wymienić między innymi tworzenie standardów bezpieczeństwa w obrębie własnej firmy, gromadzenie zapasów firmy, dywersyfikacja kontrahentów, tak by upadek jednego nie podnosił ryzyka działalności firmy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz odpowiednie zarządzanie należnościami.

 2. Represyjnych lub tłumienia ryzyka, które mają za zadanie zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. Do takich instrumentów można zaliczyć między innymi: systemy alarmowe i przeciwpożarowe pozwalające na minimalizacje ryzyka związanego ze zdarzeniami losowymi takimi jak pożar czy kradzież.

 3. Retencyjnych zwanych również instrumentami zatrzymania ryzyka, które odnoszą się do finansowania skutków ryzyka. Wśród nich można wymienić ubezpieczenie pracowników przed wypadkami, obecność rezerw na wypadek konieczności wypłacania odszkodowań lub zwracania pieniędzy za wadliwe towary.

 4. Transferowych, które przejawiają się w przeniesieniu ryzyka na inny podmiot. Przykładem może być tutaj przeniesienie odpowiedzialności za dostawy materiałów na większego kontrahenta, będącego głównym wykonawcą projektu, lub dzielenie się ryzykiem poprzez podjęcie współpracy z innymi firmami. Formą transferu ryzyka jest ubezpieczenie firmy.