Kategorie ryzyka

Podział ryzyka

W zarządzaniu ryzykiem dokonuje się niekiedy kategoryzacji różnych rodzajów ryzyka, wśród kategorii ryzyka należy wymienić:

Ryzyko strategiczne i handlowe

W tym przypadku są to zagrożenia związane z niewłaściwym zdefiniowaniem potencjalnego targetu, zmianami zachodzącymi w obrębie rynku i branży, niewłaściwym wykonaniem usługi czy też jej niezadowalającą dla klienta jakością.

Ryzyko ekonomiczne

Ten rodzaj ryzyka jest związany przede wszystkim z ryzykiem kursowym, czy też niedostępnością źródeł finansowania.

Ryzyko prawne

Wynika ze zmian w obowiązującym prawie, z praw funkcjonujących w obrębie innego państwa czy też nieznajomości zasad obowiązującego prawa.

Ryzyko organizacyjne

Jest to ryzyko powodowane przez niekompetencję ludzi na każdym szczeblu i etapie działania firmy.

Ryzyko polityczne

Jest to ryzyko wynikające ze zmian politycznych zachodzących w kraju, na świecie czy nawet regionie.

Ryzyko środowiskowe

Ten rodzaj ryzyka związany jest przede wszystkim z kataklizmami o podłożu naturalnym, takimi jak powódź czy huragan.

Ryzyko techniczne, infrastrukturalne

Jest to ryzyko związane z nieumiejętnym zastosowaniem technologii, wadliwą infrastrukturą i wszelkimi kwestiami technicznymi związanymi z działalnością firmy.